Muzeum Vysočiny Třebíč

O knihovně

Knihovna Muzea Vysočiny Třebíč má bohatý specializovaný knihovní fond, obsahující více než 30 tisíc svazků. 

Nejčastěji využívanou součástí je bezesporu fond regionální, který nabízí historické i přírodovědné publikace o Třebíči a přilehlém regionu západní Moravy. Ucelená je reprezentativní sbírka prací Vítězslava Nezvala, z níž řadu publikací MVT poskytuje formou zápůjčky kulturním institucím k výstavním účelům. Fond je cíleně rozšiřován o díla významných regionálních osobností, například Otokara Březiny, Josefa Floriana, Jakuba Demla, Ladislava Nováka, a sekundární literaturu o nich. Výběrově jsou zastoupeni současní regionální autoři (prozaikové, básníci, ilustrátoři, výtvarníci ad.).

Zvláštní péči a ochranu vyžaduje vyčleněný sbírkový fond rukopisů a starých tisků, který je uložen samostatně v bezpečném klimatizovaném depozitáři.

Jednotlivá odborná pracoviště muzea mají k dispozici literaturu ze svého oboru v příručních knihovnách. Je to zejména rozsáhlá knihovna přírodovědeckého pracoviště (obory: botanika, zoologie, geologie-mineralogie), příruční knihovna obecné historie a dějin umění, menší knihovny archeologické literatury a oboru historie vojenství.

Poté, co bylo v MVT zřízeno pracoviště tradiční lidové kultury pro Kraj Vysočina, buduje se systematicky fond etnografické a etnologické literatury, zaměřený především na oblast Horácka a Podhorácka. Vedle toho etnografická příruční knihovna obsahuje například publikační produkci Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici i Etnologického ústavu AV ČR v Praze a Brně.

V souladu s knihovním zákonem 257/2001 Sb. (o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb) a souvisejícími vyhláškami poskytuje naše muzejní knihovna badatelům služby výpůjční (prezenční), reprografické, bibliografické, referenční, faktografické a rešeršní, umožňuje přístup k informacím na internetu, zajišťuje pro čtenáře služby meziknihovní.

Služby

Díky spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočiny v Havlíčkově Brodě získaly knihovny muzeí a galerií Kraje Vysočina nový moderní katalogizační systém Tritius, webové katalogy těchto kulturních institucí jsou uloženy na zabezpečeném serveru, dostupné uživatelům na adrese https://muzeaagalerie.kkvysociny.cz/.

Pod tímto odkazem najdete rovněž samostatný katalog naší pobočky, Muzea řemesel Moravské Budějovice.

On-line katalog knihovny Muzea Vysočiny Třebíč je k dispozici na webu https://muzeaagalerie.kkvysociny.cz/library/muzeumtrebic/.

Provozní doba a kontakty

Knihovna Muzea Vysočiny Třebíč na Kosmákově ulici 1319/66 je veřejnosti běžně přístupná denně od 8 do 14 hodin, po předchozí domluvě podle potřeb badatelů.

Knihovní řád umožňuje výhradně prezenční výpůjčky, tedy pouze na místě – do studovny.

Chcete-li si individuálně dohodnout návštěvu muzejní knihovny, kontaktujte prosím knihovnici Mgr. Milenu Veselou.

 

Muzeum Vysočiny Třebíč - muzejní knihovna

Vysocina Museum in Trebic - Museum Library

Mgr. Milena Veselá

Knihovnice
568 824 642
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč

Mgr. Eva Hladká

Depozitář rukopisů a starých tisků
568 824 658
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč

Napište nám