Muzeum Vysočiny Třebíč

LALTAP

LALTAP je název výtvarných muzejních aktivit (patlal pozpátku). Navazujeme na výtvarný příměstský muzejní tábor, kde byly děti členy výtvarného spolku LALTAP. Chceme v dětech probudit zájem o výtvarné umění, rozvinout práci s dětmi na toto téma, podpořit místní výtvarníky, zprostředkovat setkání s nimi.  Projekt bude realizován v návaznosti na celoroční plán výstav muzea od 8/2023 do 6/2024. Dětský návštěvník prostřednictvím výtvarných workshopů a dílen je zapojen do procesu učení v oblasti kulturní. Vědomě používá umění a tvůrčí aktivity k osvojení poznávacích a citových schopností či dovedností. Rozvíjí tak svoji kreativitu, komunikaci, spolupráci, motorické dovednosti. Učí se vnímat výtvarné umění jako možnost vyjádření se, inspirace, diskuse, vnímání a respektování názoru jiných. To vše za podpory, vedení, spolupráce s výtvarníky, pedagogy, majiteli a lektory výtvarných ateliérů,… 

Od řemesla k umění pro pedagogy

Cyklus workshopů Od řemesla k umění pro pedagogy, vedený odbornými lektory z řad výtvarníků a umělců, je určen pro pedagogické pracovníky základních, středních a základních uměleckých škol. Chceme rozvíjet zkušenosti pedagogů v kreativním učení dětí a mládeže, ukázat pedagogům, jak nápaditě a za pomoci regionálního muzea (galerie či jiné instituce) lze pojmout výtvarnou výchovu.  A tím i přispět ke zkvalitnění výuky výtvarné výchovy v daných školách. Usilujeme o zlepšení, posílení vztahu pedagogů k daným institucím. Chceme ukázat, že se výtvarná výchova může učit i za zdmi školy, čímž může dojít také k vytváření kladného vztahu žáků jednotlivých škol k umění. Jedná se tedy i motivační prvek. Důležité je pro nás navázání spolupráce s výtvarníky a dalšími umělci. Prostředky k dosažení těchto cílů jsou realizace jednotlivých workshopů, praxe a osobní zkušenost.     

Digitalizace sbírkového fondu MVT - část I.

V rámci projektu se předpokládá digitalizace vybraného sbírkového fondu Muzea Vysočiny Třebíč: kinematografických filmů, DVD a CD. 

Dlouhodobým cílem Muzea Vysočiny Třebíč je postupná digitalizace vybraných podsbírek a fondů, a to jak z důvodu ochrany a uchování vlastních citlivých předmětů, které představují hmotné a nehmotné kulturní dědictví Kraje Vysočina, tak z důvodu jejich odborného zpracování a zkvalitnění sbírkotvorné i majetkoprávní evidence.

Digitalizované filmy

Ukončené projekty:

Od řemesla k umění:

Projekt se skládá ze čtyř uměleckých workshopů, každý po dvou lekcích, zaměřených na čtyři různé umělecké druhy: fotografie, sochařství, malba a šperkařství. Každá lekce bude zahájena seznámením s lektorem-umělcem, s daným oborem a s procesem vytváření uměleckého díla. Následuje vlastní workshop, při kterém každý účastník plní jednoduché nesoutěžní zadání s přímými konzultacemi.


Malujeme, tkáme, pečeme:

Projekt Malujeme, tkáme, pečeme rozvíjí kompetence cílové skupiny v oblasti komunikativní, sociální, pracovní a kompetenci k podnikavosti, má podpořit kreativitu a podnikavost. Má za cíl doplnit aktivity Centra tradiční lidové kultury zaměřené na tradiční lidová řemesla. Lektoři vytvoří aktivity kreativního učení, reflektují a přizpůsobí aktivity potřebám dětí, nabídnou kvalitní zpracování workshopů, originalitu a individuální přístup. Účastníci mají možnost vše si sami vyzkoušet a případně předat nabyté zkušenosti dále.  


Pro děti od dětí - kostýmované prohlídky:

Děti se stanou spoluautory scénáře kostýmovaných prohlídek a samotnými aktéry za podpory lektorů v oblasti pohybové, hudební, výtvarné a dramatické výchovy. Projekt se skládá ze dvou částí. Přípravná část (workshopy s lektory, příprava kulis, pomůcek a kostýmů) si klade za cíl rozvíjet děti v oblasti kreativního učení, dále v oblasti spolupráce či komunikace. Nedílnou součástí je motivace a inspirace k rozvoji estetického vnímání. Část realizační pracuje s aplikací získaných znalostí a dovedností, dále s rozvojem dětí v oblasti sociální, fyzické či emocionální.