Muzeum Vysočiny Třebíč

Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ

Společnou výzvou projektu je zvýšení zájmu o nehmotné kulturní dědictví příhraničních regionů Vysočiny, jižních Čech, Dolního a Horního Rakouska a využití jeho

potenciálu pro rozšíření a zatraktivnění nabídky kulturního a zážitkového cestovního ruchu v příhraničí. Projekt je založen na spolupráci klíčových aktérů v oblasti tradiční

lidové kultury a využívá jejich potenciál, který se odráží ve společných česko-rakouských aktivitách směřujících k rozvoji přeshraniční spolupráce při vzájemné a propojené prezentaci tradiční lidové kultury příhraničí.  Spolupráce partnerů umožní propojit dosud regionálně izolované aktivity v oblasti tradiční lidové kultury a společně a koordinovaně je rozvíjet a prezentovat jak obyvatelům příhraničních regionů, tak i jejich návštěvníkům.


Výstupy projektu:
1/ trvalé zpřístupnění nehmotného kulturního dědictví (tradiční lidové kultury) příhraničních regionů  návštěvníkům a obyvatelům příhraničních regionů,

2/ spolupráce na rozvoji lidové kultury příhraničního regionu ve vzájemné provázanosti napříč regiony a její představení v česko-rakouských souvislostech,

3/ vytváření společné nabídky aktérů pečující o kulturní nehmotné dědictví a zvýšení jejich potenciálu ovlivňovat a obohacovat turistickou nabídku v příhraničí.


V Třebíči dojde k vybudování Centra tradiční lidové kultury. Cílem je vytvořit zázemí pro prezentaci a rozvoj tradiční lidové kultury na Vysočině. Centrum tradiční lidové kultury vznikne rekonstrukcí historicky cenné bývalé zemědělské usedlosti (zapsána na seznamu kulturních památek) v bezprostřední blízkosti památky UNESCO Třebíč.